Elhatározva a Békési Fiatalokért Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.

Az egyesület adatai

 1. Az egyesület neve: Békési Fiatalokért Egyesület
 2. Az egyesület székhelye: 5630 Békés, Hőzső utca 4.
 3. Az egyesület levelezési címe: 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 1. II./17.
 4. Az egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezik.
 5. Az egyesület hosszú bélyegzője:

Békési Fiatalokért Egyesület
Székhely: 5630 Békés, Hőzső utca 4.
Adószám: 18622588-1-04
Bankszámlaszám: 53200077-11096386

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 1. Az egyesület célja:

Olyan aktív közösség létrehozása, ahol bárki igénybe veheti szolgáltatásait (ifjúsági információ, ifjúsági szabadidős, sport- és kulturális, szociális tevékenység). Fiatalokat megszólító előadások, kulturális- és sportrendezvények, kirándulások és egyéb rendezvények szervezése. Helyi kulturális hagyományok ápolása, helyi identitás erősítése. Részvétel a város kulturális- és sport, valamint közéletében. A közösségből érkező és az egyesületi célokkal összhangban hozható helyi kezdeményezések felkarolása, képviselete. Fiatalok bevonása a környezetvédelem hatékonysága érdekében. A demokrácia szellemében történő összefogása, integrálása a civil társadalom életébe, működésébe. Közösségi színterek kialakítása Békés fiataljai számára, amelyek lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére. Együttműködik a helyi oktatási intézményekkel és diákönkormányzatokkal, civil és nonprofit szervezetekkel, sportegyesületekkel. Képzések, tanfolyamok szervezése (iskolarendszeren kívül).

 1. Az egyesület tevékenysége:
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem, állatvédelem
 • környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • sport, ifjúsági ügyek
 • fogyasztóvédelem
 • pályaorientáció, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
 • bűnmegelőzés és áldozatvédelem, drogprevenció
 • Szabadidő egészséges és hasznos eltöltésére való törekvés, valamint ennek népszerűsítése
 • Az egészséges életmód népszerűsítése; életmód és életvezetési tanácsadás
 • Közreműködés a különböző kulturális, sport és szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában a békési fiatalok érdekében helyi és régiós szinten.
 • A nyílt forráskódú szoftverek elterjedésének segítése a lakossági és a civil szférában
 • A generációk közötti párbeszéd segítése és generálása.
 • Helyi igényekre, szükségletekre, helyi tudásra épülő fejlesztési folyamatok segítése.
 • Gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokat integráló kezdeményezések támogatása és megvalósítása
 • Oktatás, tanácsadás, segítségnyújtás (nyílt forráskódú szoftverek telepítéséhez, használatához, zárt forráskódú szoftverekről való átálláshoz; civil szervezetek informatikai fejlesztéséhez; pályázatok előkészítéséhez, írásához, elszámolásához; projektek előkészítéséhez, tervezéséhez, lebonyolításához; honlapok tervezéséhez, fejlesztéséhez, létrehozásához, karbantartásához; a közösségi médiában való megjelenéshez; civil szervezetek marketingjének szervezéséhez, lebonyolításához; adminisztráció megszervezéséhez, lebonyolításához; civil szervezetek hivatalos ügyeinek intézéséhez; multimédiás tartalmak létrehozásához; kiadványok tervezéséhez, szerkesztéséhez, létrehozásához; rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához).

  

III.

Tagdíj

 1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
  A tagdíj összege 5.000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február 28. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének (fél)évétől függően) a tagdíj időarányos összegét (június 30-ig kezdődő jogviszony esetén 5.000 Ft, július 1-jétől 2.500 Ft) a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év augusztus 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

IV.

A tagság

 1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.


V.

A tagsági jogviszony keletkezése

1.    Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VI.

A tagsági jogviszony megszűnése

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:
  1. A tag kilépésével.
  2. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
  3. A tag kizárásával.
 2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
 4. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel nem képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
 5. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VII.

A tagok jogai

 1. Az egyesület tagja jogosult:
  1. az egyesület tevékenységében részt venni
  2. az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
  3. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
  4. az egyesület irataiba betekintetni
  5. arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

  

VIII.

A tagok kötelezettségei

 1. Az egyesület tagja:
  1. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
  2. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
  3. Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
  4. Köteles a lakcímét, telefonos elérhetőségét, elektronikus levelezési címét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

IX.

Az egyesület szervei

 1. Az egyesület szervei:
  1. Közgyűlés
  2. Elnökség

A Közgyűlés

 1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
 2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
  1. az alapszabály módosítása;
  2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
  3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
  4. az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
  5. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
  6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
  7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
  8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
  9. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 4. A Közgyűlés határozatairól az érintetteket 8 napon belül elektronikus levél formájában tájékoztatja.
 5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
  A közgyűlés elektronikus úton is összehívható, lebonyolítható. Ekkor a közgyűlés határozatképtelenség esetén újra össze kell hívni.
  Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
  A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
  A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell hozni.
  A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
  Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
  A Közgyűlés határozatairól az érintetteket 8 napon belül elektronikus levél formájában tájékoztatja.
 6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
  1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
  2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
  3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 2. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
 3. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

az egyesület nevét és székhelyét;
a közgyűlés helyét és idejét;

a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelenlévő tag hitelesíti.

 1. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 2. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 3. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség

 1. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.
  Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a megbízás időtartamának lejártával;

visszahívással;

lemondással;

a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 1. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke:

Serfecz Dávid (anyja neve: Kardos Gyöngyi; lakhelye: 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 1. II./17.)

Az egyesület alelnökei:

Budás-Budai Tünde Zsuzsanna (lakhelye: 5630 Békés, Zrínyi utca 7.)
Kenyeres-Zsebics Emőke (lakhelye: 5630 Békés, Malom utca 5.)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 1. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
  1. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
  3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
  4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
  5. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
  6. az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
  7. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
  8. a tagság nyilvántartása;
  9. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
  10. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
  11. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
  12. a tag felvételéről való döntés.
  13. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 1. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 2. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 3. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.


X.

Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervez

etek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Békés, 2019. év november hónap 5. napján

………………………………………………..
elnök

Tanú:                                                                                                      

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú:                                                                                                      

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Pályázati bannerek

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA s